משחק טריקים אומנויות לחימה באינטרנט

                                  Martial Arts Tricks קחשמ

טריקים אומנויות לחימה (Martial Arts Tricks):

.תוזירזו תוימומרע םג אלא ,ןבא יפורגא קר םניא ךלהמב רשאכ תוברק םנשי .המיחלה תויונמאב תשגדומ וז .דבלב םיצחה ינצחל תועצמאב רשגה לע ביריה תא חצנל ידכ - ךלש המישמה .רחא םחול השע אל אוה דוע לכ םיאתמ ץחל תוריהמב ביגהל לכות - ועיפוי תואה ילמס תע .ןושארה תועצומה תוטישה שמתשמש ימ דחא הכוז

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות