משחק Blob טסיווט באינטרנט

                                  Blob Twist קחשמ

Blob טסיווט (Blob Twist):

.עוסנל ףיכ רתוי הז תא תושעל תוקהלב ףוסאל ומכ ןה תומוסקה תויטנגמה ןיפיטה ,ללחב .םהלש קחשמב ףתתשהל םילוכי םתא םג .םיקיזמה םיטנגמ תוטסל םהל רוזעלו ,השולשמ רתוי לש תודרפנ תוצובקב תופיט ףוסא .ןוציחה ללחה לש ישארה טירפתה ךותמ דחוימ סרפ תוכחל ךרטצת זא ,תכתמ תויבוק םע יטנ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות