משחק .Alien 2 רמשמ ןָּכדּועְמ באינטרנט

                                  Alien Guard 2. Updated קחשמ

.Alien 2 רמשמ ןָּכדּועְמ (Alien Guard 2. Updated):

!חידהל וכרדב םילוכי םניאש םינוש םירזייח םירוצי ףוקתל םיכישממ ונרוביג לע !ותוא ליפהלו ואסכ סורהל הצורש ימ לכ סורהלו הנגהב ןורחאה דומעל ןכומ אוה ,טושפ ך !דורשל ול רוזעל לכות יכ שדח חוכ התאו ,ביואה לש הפקתמה לע רבגתהל םילגוסמ דימת א

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות