משחק פיצת דגים באינטרנט

                                  Fish Pizza Cooking קחשמ

פיצת דגים (Fish Pizza Cooking):

.םויה בוהא לכאמ - הציפ .ותוא לשבל ךיא םיעדוי םיפש דואמ טעמ ,רעצה הברמל .הציפ לש"תוכזה"הכירעל תוארוה יפל בלש בלש תכלל לכות הזה קחשמב ,הזה רעפה תא אלמל .הזב ךל רוזעל ידכ קחשמב םיזמר ,קצבה תא תושעל שיש ןושארה רבדה .ןוכנה ףצרב ךורע רשא ,יולימה תא וירחאו הז .הנוכנה הרוטרפמטב ותוא תופאל ךירצ התא ,ןוכנה םוחב לופיט והז - הציפ לכ לש ירקיע .הציפ לש תודוסה לכ תא דומלל לכות ,הנכומ הציפה רשאכ