משחק הוסף כמו משוגעים באינטרנט

                                  Add Like Mad קחשמ

הוסף כמו משוגעים (Add Like Mad):

.ךליבשב אוה הזה קחשמה זא ,הקיטמתמב תויעב לש בבוח התא םא .הז יאנת םוכס קחשמ לבקל ידכ תאזכ הרוצב תוריהמב םירפסמ ףיסוהל ךירצ התא ןאכ .היוצרה figures'm תריפס לע ץחל רבכעה םע .תפסונ סונוב תוינש ךל איבי הז ,תויומדה ןתוא לש תפסות לש תשרדנה תומכה תא לבקל ל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות