משחק משאית על פני כדור הארץ באינטרנט

                                  Planet Trucker קחשמ

משאית על פני כדור הארץ (Planet Trucker):

.ןוזיאה לע רומשל ידכ - תדחוימ המישמ עצבל ךרטצת הזה ןיינעמה קחשמב .וב ןתינש ןעטמ םע ולש רוטקרטה וא תיאשמה אוה הזה קחשמב טולשל ידכ םיצח םע םירותפ .לדגי המר לכ םע סמועה תאו ,ןמז לע אוה קחשמה יכ ןתניהב !בוט לזמ ךל םילחאמ ונא