משחק מבוך בעלי חי ביצוע באינטרנט

                                  Animal Maze Making קחשמ

מבוך בעלי חי ביצוע (Animal Maze Making):

.תוחשל הלוכי אל איה ירעצל לבא ,רהנה לש ינשה דצל ותוא זיזהל הצור ףוק הז לכ ...הל רשג תונבל חילצה והשימ םא לבא .םיבאשמה ךתוא ליבגמ וניא הז ףוק רוזעל ךל עיצהל לבא ,הטושפ אל איה היעבהש ןבומכ .אשד הסוכמ רשגה לש םייארקא םיקלח לש תמיוסמ תומכ ךל שי םאה .ןיינעמ קחשמ רתוי הז תא השוע ינשה דצמ לבא ,היעבה תא ךבסמ קר הז ,תספתנ התא תוכי .ףוקה תא ונתת לא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות