משחק צייר נתיב באינטרנט

                                  Doodle Blast קחשמ

צייר נתיב (Doodle Blast):

.הנחבמב םירמוח תליפנ בוביס וירחאלו ןטק ץוציפ לש םושייה איה ותרטמש ,םיימיכ םייו .םודא וידב םיטטרשמש םיווק תועצמאב רותפל ךירצ התא יכ תוינויגה תומישמ לש הרוצב ו