משחק אוהב לקפוץ 2 באינטרנט

                                  Love to Jump 2 קחשמ

אוהב לקפוץ 2 (Love to Jump 2):

.הנילופמרט לע רתויב םיביהרמה םימיהדמה םילולעפה עצב .תויורחתב ףתתשהל ,הכרדה לבק .לכה חצנת טלחהב התאו ,ךתוא לאוש ךלש ןמאמה יכ םיקירט עצבל .תדלקמב םיצחה תא קר שמתשהל ךירצ התא םיקירטה תא עצבל ידכ .םיסונוב בושיח םע המ ןמזל קחשמב תועצובמ תומישמה לכ