משחק Atome באינטרנט

                                  Atome קחשמ

Atome (Atome):

.תושעל ותוא ךירצ קר התא זא ,תונוכנה תוטלחהה תא לבקל ינויגה ןפואב בושחל לגוסמ ך .יוליע ותוא תושעל לוכי התא זאו ,לגרהל ךופהת איה תאז לכב םאו .ןוחצינל תננכותמ יכ ןבומכו תלוכיה תא ומצע חתפתמ אוהש לככו ,דבוע דליה חומב לככ .יוארכ םימוטאה םישלו בושחל ךרטצי קחשמה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות