משחק תולעת מטורפת באינטרנט

                                  Worm Madness קחשמ

תולעת מטורפת (Worm Madness):

.שרוד לכל םתוא ראפתהל לכות ,ךובמ תמדא תא ךופהל הטילחה רפע תעלות .ידוחייו ללכושמ דואמ לכה תושעל התצר תעלותה יכ ,ןמז הברה חקל הז .תפסונ הדובע רובע הקינכטב שמתשהל םתוא תועצמאב ןכמ רחאלו ,חטשה ינפ לא תואיצי ץר .הריצי לכתסהלו ותוא רקבל ואוב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות