משחק מרגלי שחמט באינטרנט

                                  Totally Spies Chess קחשמ

מרגלי שחמט (Totally Spies Chess):

.ידימת עוצקמב םירושקה רותסמ תונכסו םילגרמ ?םהמ דחא תויהל הצור התא םאה .םהמ דחא תויהל תונמדזהה תא ךל התייה םויה .ןורשיכ גטרטסאו ךלש תילטנמה תלוכיה תא קודבלו ןומיא ונל שי ,תישאר .ךל טמחשה ינפל .ביריה תא חצנלו םתוא קחש .ביריה לש םיקלחה תא דימשהל איה תירקיעה המישמה תאו ,םימיוסמ םיליבשב תכלל ךלש תו חצנת התא השוע התאש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות