משחק מרוץ מטורף באינטרנט

                                  Crazy running קחשמ

מרוץ מטורף (Crazy running):

.בושח דואמ אוה טרופס לש גהנמה .םילומגת איבמ חרכהב ונממש ,תונוש תויורחת םיחלשנ תובורק םיתיעלו בר ןמז ךשמב לעו .ריעב רתויב ךוראה בוחרה תא ריבעי רשא ,ריעה ץורימב ברועמ אוה ,םויה .םיישקה לכ תא רובעל לגוסמ תויהלו םכח ןקחש אוה לבא ,קראמ ילושכמ הכחמ שיבכה לע