משחק השעית המצאה באינטרנט

                                  Invention Suspension קחשמ

השעית המצאה (Invention Suspension):

.דומלל חילצמ התא רשא ,קוסמה לש הגהה ירוחאמ לבק .ןוכנה םוקמה תא קפסל ךירצ התא ובש ,סמועל םינמיס ירחא תכלל ,אלמ טלתשהש רחאל .הרוחסה תא אצמשמ .אבה טרפה דע תכללו תיתחתל ספאל תויהל ךירצ היהי הז הפיא ריסמ םוקמל הסיטה ליחתהל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות