משחק Overkill Apache באינטרנט

                                  Overkill Apache קחשמ

Overkill Apache (Overkill Apache):

.ריוואב תוריל לגוסמ םלוכ אל ,םיינויגה םישבי םילייח היהש ןוויכ ךא ,םייאבצ םיסוט .םיסוטמו עקרקה יתשב םחליהל לוכי קוסמ .םיימשהמ םיקוסמו השביב םיקנט תוריל ךרטצנ יכ ,דואמ השק היהי הז ,תאזה המחלמב לבא .קוסמה לע םג + ךכ ,תוצצפמ קמחתהל ידכ םירבד המכ שי

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות