משחק מחזור בן באינטרנט

                                  Ben 10 Hero Hoops קחשמ

מחזור בן (Ben 10 Hero Hoops):

.טרופסה ףוס ףוס ליחתהו םוימויה תוברק תקספה תחקל טילחה ןב .לסרודכ לש קחשמ - ולש הבוהאה תוליעפה .תודוקנ בור יפ לע ומצע ולש אישה תא רובשי אוה ,םויה .תעבטב קוידב רודכה תא קורזל ,ץופקל תושעל ןוכנה עגרה תא שפחמ ,זז ןמזה לכ םה יכ .לסרודכה רוביג :10 ןב קחשמה לש המישמה תא ךבסמ הברה הזו ,םתבוטל הענ הרוש לכ ,תו