משחק כדור קופצני באינטרנט

                                  Bouncy Ball קחשמ

כדור קופצני (Bouncy Ball):

.היופצ יתלב הנכסו תודוכלמ אלמש ,עודי אל רוזאב היה םודאה רודכה .ופוס דעו ותליחתמ ותוא איצוהל ולכות ,רודכה תא ץורפל .בוהצה רודכה אוה ןאכ תיפוס הדוקנכ .האצותה תא רפשל ידכ בהז תועבטמ לכ תא ףוסאל הסנמ ,ךרדה ךרואל .רודכה לש תירקיעה הרטמה תא םישגהל ידכ לכה תושעלו תודוכלמ לכמ ענמיהל ,רוחה ךותל .ללחב ,םיציח - לוהינ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות