משחק טרייל קראטה באינטרנט

                                  Karate Blazers קחשמ

טרייל קראטה (Karate Blazers):

.הבוט הקיפרג ול שי רשאכ קר אל ,ןיינעמו הפי אוה קחשמה !םויה םכל חיכונ ונחנאו !ונלש םיבשחמה לע הלבק איה םויה ,ונלש היזיבלטה יכ ועטנ ונמש רשא ,תוינרדנג תולוס !חצנל הזה םלועהמ םימלענ טושפ םה זא םיערה לא םוחה תא רדגה !הרזחב ךתוא הכי דימת םינדחפכ ,ךלש תוכישמ לש ןוויכה תא תונשל וחכשת לא !םיענ יוליב בוט לזמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות