משחק העמדה האחרונה באינטרנט

                                  The Last stand קחשמ

העמדה האחרונה (The Last stand):

.וללה םיירזכאה םיבמוז ,תומהב ןיחש קר ריעה לכ .םימי 21 דבל הכימת אלל דורשל ךרטצתוזוחמותאזה ריעב דרשש דיחיה םדאהטעמכ התא .תשומחתו ןוזמ לש תומיוסמ תוינמב ךלש תוקזחתהה שי .םיבמוז דגנ רתוי הליעי הנגהלרתוי הקזח הנוכמ תונקל לוכי התא ,המר לכ לש רבעמהלע .רבכעהלש דרשמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות