משחק ג'לי תותח באינטרנט

                                  Jelly Cannon קחשמ

ג'לי תותח (Jelly Cannon):

!תחא הסמ ךותל רבחתהל םינטק םיבוהצ יל'ג םינופוצרפ םהיבור רוזעל ךירצ התאו הזמ הז !דואמ ועירפי םה םא םתוא ריסהל ידכ םג ומכ ,עויס לש הרוצב שמשל םימעפל לוכיש םינו