משחק תוצצפה תא תוקשהל באינטרנט

                                  Water the bombs קחשמ

תוצצפה תא תוקשהל (Water the bombs):

.ךיילע ןויסינב תנכה ,רצחב תינוכמה ירחא ףודרל התא דוע לכ .ךלש תינוכמל קזנ איבהל ידכ קיפסמ םה לבא ,הדיחיה תימוקה הצצפ הזל ןת .שיבכה לע עיפומה ,ץיצפי ותוא לשבמו םינימזה םימה לכ תא ףוסאל .המודכו תורגתהל אלו ריעה לש הז רוזאב עיפוהל רבכ ןהל ןיאו ,תויושגנתה עונמל לגוס

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות