משחק תותח כדור באינטרנט

                                  Cannon Ball קחשמ

תותח כדור (Cannon Ball):

.םימחולה םימעה לש תופקתהל הנותנ התייה הקיתעה הריטה .דואמ ךורא חווטמ תורטמב עוגפל לוכיש המצוע חווט יכורא םיחתותב םידיוצמ םילוענמ .ביואה לש הריטה תא הכהו הלש דעיה סנכנ תמאב אוהו ,עילקה ףועמ תא יתבשח .הנושארה ךל סורהל יוכיס היהי ביואה זא ,עגעגתמ התא םא ,רוכזל שי ךא .וקשנ תא רפשל המרל הרבעש ירחא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות