משחק תימסוקה שארק באינטרנט

                                  Cosmic Crush קחשמ

תימסוקה שארק (Cosmic Crush):

.ללחב ךלש דדונה דיאורטסאה .וליבשב תובר תונכס ביבסו ,דואמ ןטק ןיידע אוה .חמצי אוה דיאורטסאה תודוה ,לדוגהמ רתוי תוחפש הלאכו ,תכל יבכוכו םידיאורטסא ףוסא .רמגנ קחשמה - ךלש דבוכה םא קניי דיאורטסאה ,םילודגה תכלה יבכוכ לש הדיבכה ענמיה .חותפה בחרמב שיגרהל לכוא רתוי חוטב ינא ,ךלש דיאורטסאה ךפוה אוהש לככ .דיאורטסאה טולשל ידכ תדלקמב םימח םישקמב שמתשה !רהזיה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות