משחק אנרכיה זרה באינטרנט

                                  Alien Anarchy קחשמ

אנרכיה זרה (Alien Anarchy):

.ץראה לש החטש לע הלש יאבצה סיסבה ןגראל חילצהש ,םידאמ קבדי בשחנה לש ישארה רוביג .רז סיסב תא דימשהל ידכ םהיתוחוכ לכ תא קרז דימ הז לע ודמל םישנא .ףוקתל ךל היהי ימ םעה תא דימשהל ךירצ התא הז תאו ,סרה ינפמ ךלש סיסבה לע ןגהל םי .רורב יד םה קחשמב הקיפרגה