משחק משאיות קיצוניות באינטרנט

                                  Extreme Trucks 1 Europe קחשמ

משאיות קיצוניות (Extreme Trucks 1 Europe):

.שגרמ רורא םיהדמ ,ןוכנ ץורימ .סייטה את ךותמ ,םימעפ המכ דוע לגלגה ובש דואמ לודג פי'ג לע היהת התא גוהנל ידכ .םכתא ועיתפי ךלש םילגלגה ,יל ןימאת .חצנל לוכי התא ,הבוט הטילש תחת םילושכמה לכ תא רובעל לוכי ,ומצע פי'גה יכ הדבועה !אוהש גוס לכמ ,עזג לכב .ךלש יוליבה ןיהת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות