משחק מליץ - ישר באינטרנט

                                  Camper Strike קחשמ

מליץ - ישר (Camper Strike):

.יאבצה רפסה יתבמ דחא לש ודימלת ךמצע תא ןיימד .םמצע תא חיכוהל ךירצ התא ובש רמג תניחב םוטרחב ךירצ התא .לוגרת תצק ךל םיעיצמ ונא ,ןכל .הענ הרטמב עוגפל ךירצ התא ןמז לש םיוסמ םוכס רובע יכ איה קחשמה לש תוהמה .רשפאה לככ קיודמ ןפואב תוריל ךירצ התאו ,עיגהל לק אל הז לבא