משחק קניות עיר באינטרנט

                                  Shopping City קחשמ

קניות עיר (Shopping City):

.השק ךכ לכ אל תויונח לש תשר חותפל ,וישכעל ןוכנ .ליעוה אלל הנממ תפסונ השירד התייה תאזה תשרהש בושח ,תאז םע .ךלש תונחה תא םסרפל היהי טושפש םישנאו םיעובק תוחוקל םג םיחוורה דבלמ לבקלו םהלש .קושה לש תושירדה לכ תא קפסל ידכ תשר המל .ידמ םינוש םיסרטניא לעו םעט שי דחא לכל יכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות