משחק בארבי בהריון באינטרנט

                                  Barbie Pregnant קחשמ

בארבי בהריון (Barbie Pregnant):

.םוניהיגל אל ןורחאה ןמזב ילש םיבצעהו םיתורישב שמתשהל הצור דימת התא ,ןגומ תויהל .הלש םידגבה ןורא לפטלו ריעל עיגהל טילחה יברב .nalazit אל אוה םירבד לש גוס הזיא אל הז ,לכה ירחא .דואמ הדות ריסא היהי הזש ךליבשב והשמ רוחבל הל הרזע