משחק אירועים משפחתיים באינטרנט

                                  Family Banquet קחשמ

אירועים משפחתיים (Family Banquet):

.החפשמה ןחלוש שארב ךמצע תא אצמת התא ,םויכ .ולכא םהש המ לכ יכ חיטבהל םהלש םיחרואה לכ תא שיגהל לכות ,אבא לודג המכ .ןבומכ םיטלס ,רשב יפיטח ,תונוש תויקינקנ ויהי ךלש טירפתב !תוירקיעה תונמ וסינ םהש ינפל םיקותמה םישנאל ונתת לאו רהזיה .םכלש םיחרואה לש הקשמ יולמ יפקשמ ומכ םשמ לכש חוכשל אל ןכ ומכ .ושקיב םהש לכואה תא קר םישנאל תתל דפקה !םכלש החוראהמ תונהילו בוט לזמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות