משחק להטות באינטרנט

                                  Tilt קחשמ

להטות (Tilt):

.ןיינעמו קתרמ ךלומ הארתש קחשמה .םמעושמ תויהל לוכי אל הז יכ .חומה תועצמאב םג ומכ ,םהלש תונמוימב שומיש ךות ,בוט ןמז תויהל בהוא ימ רובע רקיע .ידמימ תלת ףפוכל היהי רשא ,שרגמה ךרואל רשפאה לככ רהמ זוזל וסנ .לוחכה לטרופה לא ,שרגמה לע היהי יכ םירודכ רתוי וא ,םיינש וא ,דחא קפסל איה ךלש .עיזהל ידכ דואמ השק תוסנל ךילע היהי םימעפלו ,השק היהי אל הז םימעפל !החלצהב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות