משחק Ressekaem הדיונות באינטרנט

                                  Dune Bashing קחשמ

Ressekaem הדיונות (Dune Bashing):

.דואמ םינכוסמ ריווא גזמ יאנתו ,תובכרומ תויעב דחוימב םיששוח םניאש הלא רובע רקיע .םילגלג לע םיגימצה תא סימהל החיתרל רשא עונמהמ םוחה ,ךפיהל אלא ,דבכ - רפוס םשג .לכתסהל וצלאנ םישנאש ךכ ,םויה םומיסקמל םמצע תא חיכוהל וסנ .ןקחש התא ,ינוציק התאש הדבועה דבלמ ,השעמל !בוט לזמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות