משחק נג: הדרדסים באינטרנט

                                  The Smurfs Mahjong קחשמ

נג: הדרדסים (The Smurfs Mahjong):


Smurfs ותוא ףוסאלו גוז אוצמל םהל רוזעל ,םהלש תונומתה םע םיפלקה לכ תא רזיפ. .םירחאה לכו הנושארה המרה תא רובעל ,תאז תושעל ידכ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע