משחק יהלום שלי באינטרנט

                                  Diamond Mine קחשמ

יהלום שלי (Diamond Mine):

.ןח ינבא קיפי הזה קחשמב התא .תורקי םינבא רחא שופיחב םהלש תנכוסמה ךרדה תא השעיו הרכמה ךותל לבקמ התא .ךילא תורישי לופיל לוכי רשא ,תוליגר םינבא םג שי תורקי םינבא ףסונב לבא .םינכוסמה םיעלסה תוענמיה םכרד תא תושעל תוסנלו רהזיה .ןחה םיינבוא לכ תא ףוסאל םילבגומ םירבד אוה ןמז

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות