משחק כדורים מצחיקים באינטרנט

                                  Funny bubbles קחשמ

כדורים מצחיקים (Funny bubbles):

.קחשמה לש ןוילעה קלחב םקומת רשא ,רשפאה לככ םיבר םייח סורהל ידכ ןמז לש תמיוסמ ת .קחשמה לש ןותחתה קלחב םיעיפומה תויחה תרזעב םרבעל תוריל ךרטצת ,ךכ םשל .קחשמה לכ ךרואל תחוורה התא יכ ,ךלש תודוקנה לש ללוכה רפסמה םקומי קחשמה לש ינמיה .תויחה תא סורהל התאש הדבועה לע ךל ןתניי תודוקנ .םייח ילעב לש דואמ לודג רפסמ םוקמ לכ ליפהל לגוסמ היהת וב תיתחתב עיפוי רושה תא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות