משחק םידבוע ה'רבח םתס באינטרנט

                                  Working Stiffs קחשמ

םידבוע ה'רבח םתס (Working Stiffs ):

.ומלענ םביבס םישנאה בל םש אלו דרשמב תוצירחב ודבע םה ,הדובעב רדסב םירבח המכ ספת .םיעות תותמו תוקורז תופוגה - תוהלב תנומת ואר םה ,תלדה תא הצוחה תלכתסמ איהשכ קר .םיבמוז דימשהלו חדקא ףוטחל ,ןיינבה תאצל םירוביגה תרזע .רבכע - לוהינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות