משחק 3 Foot Ninja 2 באינטרנט

                                  3 Foot Ninja 2 קחשמ

3 Foot Ninja 2 (3 Foot Ninja 2):

.תאז אדוול לגוסמ התאו ינושארה טבמה לע הארנ הזש ומכ קיזמ אל הז דומח ןטק שיא !תחא תבבו ,תונפל רוסא אוה ברק לכ םע םינמואמ םילייח לש להק אוה וינפל .םידגנתמה לש לפשומ אל התא דוע לכ תובסנ ףורצ קורפל לגר תלת ה'גנינ קחשמב ךלש תומ .םתיא דדומתהל השק רתוי הברה ,םיכורא םיצוק וידיש םירבגה םע רהזיהל לבא ,ךל רוזעל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות