Days2Die  קחשמ

Days2Die (Days2Die ):

.םכינפל ובצוישםיבר םיבמוז ומכ סורהל ידכ ןמז לש תמיוסמ תומכרובע ךרטצת ,יחכונה ק .הלועפ קחשמהיהי רשא ,ןטק תיבב ךמצע תא אצומ התא ,קחשמה תא ליחתמ התאש עגרב .םכייח לש יאלמה תא שדחל ךל ורזעיש תוכרע ףוסאל ךרטצי ךרדה ךרואל .םיבמוז לש בצמה תא גיצמשרפס תיבבםקוממ היהי יבמוז לכ לעמ .קחשמב שארבהארמה םע םילפוטמ תויהל ךרטצת ותוא גורהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות