משחק Trid באינטרנט

                                  Trid קחשמ

Trid (Trid):

.תודיח הביח םע ,תוירטמואיג תורוצ - היבשות ,היבוקה לש םלועל םיאבה םיכורב .םוקמ תברקב שדחה סוטמה לע םהלש םוקימ רוזחלו ןנשל ךל םיעיצמו בחרמב עונל ףוס ילב .רוחאל רופסל ליחתמ רמייט לש הנוילעה תילאמשה הניפב ,תוריהמב עצבתהל בייח םיחיראה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות