משחק שולה מוקשה באינטרנט באינטרנט

                                  Flash Minesweeper קחשמ

שולה מוקשה באינטרנט (Flash Minesweeper):

.םישקומה הלוש לש עודיה קחשמה לש היצאירובהבהת התאש ינפל ,זא .םיאשונ לש בחרה הדשה תא תוצחל םילוכי אל ךלש םיקנטל,םישקומ לרטנל ךירצש הזהיהי ה .המצע המחלמה לש האצותהילואו,םיבר םילייח לש םייולת ייח התא ,יארחא דואמ הז .ולש אבה ךלהמה תא ךפוהש המ ךלש ןמזה תא תחקלודואמ ריהז תויהל ידכ !בוט לזמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות