משחק Double Bros באינטרנט

                                  Double Bros קחשמ

Double Bros (Double Bros):

.םינוש םישיבכב אלא ,לויט לע ונכלה ,וזל וז המוד אל הז ,םיחא ינש .םילושכמה לע רבגתהל וחילצה םה ,ןמזה ותואב םהינש תא ליעפהל ךירצ התא לבא ,דחי תכ .רוחאמ רגפל אל םיחאו ריבעהל ,ASDW םיצחה ישקמ תא לעפה