Demolition City קחשמ

להרוס את העיר (Demolition City):

.םימוגפ ,םינשיה םיניינבה תא ץצופל - דואמ תניינעמ הדובע ךל שי .טימניד היהי תישיאה ותושרבש ,ךכ םשל .לבגומ רפסמ קפנות התאש המרב .יקפוא םיבכוש ןוטבה תוריק לכש ךכ ,ץפנ ירמוח תא םקמל רגתאה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות