משחק אנג'ל פולס באינטרנט

                                  Angel Falls קחשמ

אנג'ל פולס (Angel Falls):

.עקרקה לא לופיל םילוכיש הלא דחוימב ,םיכאלמ ךוסחל ,םיננעה תא זיזהל ידכ רבכעב וש .רומשל ןתינ רתוי Themes- םהייח תא ףוסאל םהמ רתוי ,םיפסונ םייפקשמה תא חכשת לא !רהזיה .וחיוורה םהלש םירודכה לכ תא דבאל ןכתסמ התא תרחא ,לזאזעל םידשה תא ליצהל ידכ אל .םידומח םיכאלמ םירשע ךוסחל ידכ תונמדזהה תא ךל ןתיי אוה - תפסונ המר ףאו תולגל ,
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות