משחק Trollface Quest באינטרנט

                                  Trollface Quest קחשמ

Trollface Quest (Trollface Quest ):

.ךל גועלל וטילחה לורט בוש םיעודיה םינפה לכ .ךלש היוגשה הטלחהה םעפ לכב תמ ונלש רוביגה יכ ,הנהמו השק רתוי הברה איה המישמ ,ם .ולוכ בצמה ךותמ לורט תוסנלו לזאפה תא רותפל .קחשמה לש חורה בצמ תא םיאתמ טלחהב עובצ הקיפרג