משחק Dumbolf: הפפכה תא - 1 קלח באינטרנט

                                  Dumbolf: Part 1-The Gauntlet קחשמ

Dumbolf: הפפכה תא - 1 קלח (Dumbolf: Part 1-The Gauntlet):

.ףלוג קחשל בהואש ,םיליפ ,Dambolf יוניכ תשקב לש תומדה .ידוחיי ,שדח ףלוג שרגמ ןתניי אוה ,המר לכב .ןומיס ידי לע ןמוסמ רשא ,רוחה ךותל לבקל ידכ ,תירקיעה הרטמה .בשחמה רבכע ידי לע טלשנ הנווכהו העפשה לש החוכ .םוקמל םוקממ עיגהל ךירצש הלשמ םילושכמו םירגתא היהת השדחה המר לכ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות