משחק אש וקרח באינטרנט

                                  Fire and Ice קחשמ

אש וקרח (Fire and Ice):

.העודיה הלועפה לש תרחא היצאירו .םינוש םיקלחב ,דדוב יא לע ויה ונלש תויומדה וישכע .הזל הז רבחתהל - קחשמה לש תועמשמה .חוורה ות שמתשהל דחוימ קשנ איצוהל ידכ ,זוזל ידכ םיצחב שמתשה .תיצמה דוגינב לכה לע ינשהו ,ביבסמ סינכמ דחא ,םישיא ינש שי דחא םדאב .הפירשה קבא לכה הפרשנש תטהולה תוהמה ררועתמ הז סעוכ םדא רשאכ .הז אפוק טושפ הז ,דגנתהל םיצור םה םא וליפאו עוגר אוה ,בוט חור בצמב םדא רשאכו .תיבכנ שאה תאו ,םימב ביצמ חרק ,תויושי יתש רובע םימה בוט עגונ אל ותוא ,תאז םע
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות