משחק סנט באינטרנט

                                  Where is 2009? קחשמ

סנט (Where is 2009? ):

.סואלק הטנס לש ויתואקתפרה לע ןיינעמ קחשמ .ותבס תיבבליחתמ לכה .תונוש תולועפ ויהי םתיאוםינוש םינפ לע ץוחלל לוכי התא ,רבכעה תועצמאב .הסרפהלש ריקה תא תוכהל ול תתנ ,יבצדע תכלל .הפצרב רוחטעבו,לופיל תונתמה תחא התיבשה ללגב .דלומה גחבההדובה תא ךרבלוםלועה לש ינשה הצקל עיגהל ךירצ התא הזה רוחה אבס ךרד

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות