משחק פנדה רקטות: ביסקוויטי Letayushee באינטרנט

                                  Rocket Panda: Flying Cookie Quest קחשמ

פנדה רקטות: ביסקוויטי Letayushee (Rocket Panda: Flying Cookie Quest):

.תומיעט תויגוע תבהוא רחא רבד לכמ רתוי הדנפ .תורחא םיכרדב בוהא לכאמ לבקל שי בודה ךכ ,תויונח ןיא ,לגנו'גב ,עדוי התאש יפכ לב .רשפאה לככ הדנפ תוריל םיבור םע .עקרקל ותוא קופדל לוכיש ריזח וליפאו תוצלפמ ,םישירכ שגפמ בוד ךרדב !תויגועה תא קר ןיינועמ התא ,הלאכ תויושגנתה עונמל