משחק הריס עונמ תיינח באינטרנט

                                  Motor Boat Parking קחשמ

הריס עונמ תיינח (Motor Boat Parking):

.עונמ תריסבגודל תכלל טילחה ךל שי .ךלש הריסה תא תונחהל ובש םוקמאוצמל ךירצ התאש ןבומכ .הביבסב ונח רבכ תורחא תוריס הברה יכ ,לק ךכ לכ היהי אל הז לבא .וזה היעבה תא רותפל תולקב הלוכי בינגמ עונמ תריסולודג גהנהתא לבא .הלחתההמ לכה ליחתהל ךירצ יכ ,ףוחל דואמ בורק תוחשל אל ,רהזיה .תדלקמה לע WASD ישקמ וא םיצחה ישקמב שמתשה ,קחשמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות