משחק Razukras העולם באינטרנט

                                  Paint world קחשמ

Razukras העולם (Paint world):

.ירשפאה םדקהב הקוריה תצלפמה לכ תא ףוסאל רותב ךלש שוחה תאו קוידה םע רוזעל ךרטצת .ךלומ םקוממ היהי רשא ,בהז יבכוכ לש רשפאה לככ לודג רפסמ ףוסאל ךירצ םג קחשמה ,ןמ .תצלפמ לש םיקלחה לכ תא ףוסאל ךירצ התא אבה בלשל עיגהל ידכ .םיריעצ םישמתשמ רובע דחוימב שגרמו ןיינעמ דואמ אוה קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות