משחק צור חתלתול באינטרנט

                                  Kitten Maker קחשמ

צור חתלתול (Kitten Maker):

.דליו רגובמ רותב קחשל לוכי התא ,העיבצה - קחשמה .קחשמב הז לכ תא ןיבהלו לותלתחה לש הנומתה תא האור התאש ךיא לע םולח ?רמצ תויהל ךירצ הז ןמז המכו עבצ הזיא ?יתימא טורט לש םיינזואה לע תשרבמ ךרטצי אוה ילואש וא .ףיכ הז קחשמב ךותל החטבב םישל לוכי התא ךלש ןוימדה לכ .ויניעמ רובעי ךלש יונפה ןמזה תא הזה קחשמה םע